Loading...

Yaraların, özellikle maksillo-fasyal bölge yaralarının tedavisi:

 • a)  Yaralanmadan sonra geçen zamana,
 • b)  Yaranın derinlik ve genişliğine,
 • c)  Varsa madde kaybının büyüklüğüne,
 • d)  Yaranın yumuşak dokulardaki lokalizasyonuna,
 • e)  Yaralanmanın kemikte de bulunup bulunmadığına göre değişir.

Yüz yaralarının tedavisinde esas prensip, uzvun fonksionunu idame ve estetik görünüşünü temindir. Bu durumu temin için bazan cerrahi metotlar yetişmeyebilir. Bu takdirde protetik yollara müracaat etmek gerekebilir. Maksillo fasyal travmatizma cerrahisinin iki hedefi vardır.

 1. Yaranın immediyat tedavisi, varsa kırıkların tedavi ve tesbiti
 2. Travma sonu meydana gelen sekellerin restorasyonu

Yaralı ilk saatte görülmüşse aşağıdaki acil tedavi çarelerine baş vurulmalıdır.


a) Genel Tedbirler:

 1. Şokun meydana gelmesini önleyecek tedbirler alınmalı, varsa şokla mücadele edilmelidir. (Şokla ilgili izahat daha sonra verilmiştir).
 2. Kanamalar, arter ve ven kanamaları pense edilerek annapp kanamalar tazyikli pansumanla durdurulmalıdır. (Kanamalar hakkında bilgi ilgili bölümde verilmiştir).
 3. Teneffüs yollan serbestleştirilmelidir. Ağızda mevcut olabilen kan müküs, yabancı cisimler temizlenmeli, aspire edilmeli, dilin geriye kaçıp asfiksiye sebebiyet vermesi önlenmelidir.
 4. Bronşit ve brokopnomoniye sebebiyet verecek her türlü etki kaldırılmalıdır.
 5. Yaralı likit veya yan likit gıdalarla ağız yolu ile, mümkün olmadığı takdirde intra nazal sonra ile beslenmelidir.
 6. Anestezi gerekiyorsa genel anestezi değil lökorejyonal anestezi kullanılmalıdır.


b) Bizzat Yaranın Tedavisi:

Yara tedavisinde ilk merhale cerrahi dezenfeksion veya yara tuvaletidir. Yaranın etrafı tentürdiyot veya herhangi bir antiseptik ile temizlenir. Yara kenarlarında ve üzerinde nekroze olmuş diğer örgülerden ayrılmış veya çentiklenmiş olan doku kısımlan itinalı bir şekilde kesilip çıkarılır. Bu iş azami tasarrufla yapılmalıdır. Yara içinde ve civarında bulunabilen yabancı cisimler ve kan pıhtılan da temizlenir. Varsa kanama mihraklan dikkatli bir şekilde pense edilir ve ince katgütle bağlanır. Bu iş bitirildikten sonra yaralı ilk 10 saat içinde ise yaranın per primam şifasını temin etmek için anatomik katlar usulü veçhile sütüre edilir. Buna primer sütür adı verilir. Primer sütür koyabilmek için yaralının ilk 10 saat içinde bulunması, çok geniş cilt defektlerinin bulunmaması gerekir. Konan şütürlerin fazla gerginlik yapmaması da gereklidir.

Primer sütürün konamaması halinde, granülasyon dokusunun teşekkülünden evvel, ilk bir hafta içinde yaranın sütüre edilmesi düşünülebilir ve faydalıdır da. Yalnız burada yapılan sütürlerin mümkün mertebe gevşek olması ve devamlı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Sütür hattı veya çevresinde ödem ye ağn müşahade edilirse drenajı tenlin için sütürler alınır. Yaralanmadan birkaç gün sonra yapılan sütüre geciktirilmiş primer sütür denir. Şayet yaraya primer veya geciktirilmiş primer sütür konması mümkün değilse, yara enfekte ise, enfeksionla mücadele edip yarayı enfeksiondan kurtarmayı hedef tutan aktif bir tedavi yoluna başvurulur. Sistematik olarak antibiotik tatbikatı steril pansumanlar yapılmalıdır. Yaranın lokal tedavisinde antibiotiklerden, epidermizasyonu kolaylaştıran veya süratlendiren ilaçlardan istifade edilir.

İnönü Cad. Kışlasaray Mah. 2/4, 31070 Antakya   (0326) 212 3939